Top
Niedziela, 28 lutego 2021

Regulamin

I. Wstęp

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług portalu internetowego www.maluchy3miasta.pl znajdującego się pod adresem internetowym
www.maluchy3miasta.pl. oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

§2

Portal powstał w celu tworzenia komunikacji pomiędzy Użytkownikami, którzy są zaangażowani w upowszechnianie informacji publicznej, dziennikarstwo i budowę
społeczeństwa obywatelskiego poprzez wykorzystanie Internetu. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać stworzenie społeczności internetowej, która dzięki
szybkiej wymianie informacji, będzie efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu, realizując swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującym prawem i
przyjętymi normami.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest
wydawnictwo:

DASKO MEDIA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Achillesa 2/3, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. Gdańska pod numerem
115451, NIP 584-205-42-46, Regon 192987388.

§3

Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają tylko osoby upoważnione.

II. Postanowienia ogólne i definicje

§1

Portal jest internetowym serwisem informacyjno promocyjno – społecznościowym. Portal ten umożliwia dokonanie prezentacji internetowej oraz wymianę
informacji.

Klient / Użytkownik :
osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i
przesłała go do Dostawcy.

Dostawca /Wydawnictwo/ Administrator :
Firma:DASKO MEDIA z siedzibą w Gdańsku ul. Achillesa 2/3 . 80-299Gdańsk – podmiot zarządzający i prowadzący portal.

Aktywacja usługi :
udostępnienie Zamawiającemu zasobów oferowanych przez daną usługę w ramach portalu internetowego maluchy3miasto.pl z chwilą przesłania formularza osoba/
jednostka dokonująca rejestracji staje się Użytkownikiem.

Regulamin
– niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.

Gość
– osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.

Konto
– dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego Użytkownik
wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Portalu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu;
obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Portalu.

Login
– indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana, przyjęty podczas zakładania (rejestracji) Konta w Portalu.

Wolny Dostęp
– dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji).

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na
indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.

Usługi
– usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Portalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
elektronicznych, tj.:

· usługi informacyjne – udostępnianie serwisów informacyjnych (patrz dalej cz. IV. pkt. 1),

  • usługi komunikacji internetowej,

· udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości (prowadzenie blogów, zamieszczanie komentarzy, zdjęć, umożliwienie interaktywnego
kontaktu pomiędzy Użytkownikami Portalu)

·
usługi wyszukiwania.

Baza danych
– zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w
jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji
lub prezentacji jego zawartości.

Usługi komunikacji internetowej – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania
danych, w tym: publikowania treści w Blogach, komentarzy i opinii, zdjęć, grafik oraz ogłoszeń drobnych.

Społeczność internetowa
– grupa stałych Użytkowników Portalu, ludzi zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Portalu, którzy odwiedzają Portal i w miarę systematyczny
sposób korzystają z materiałów dostępnych na Portalu.

Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

2.
akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

Usługi – poszczególne usługi Portalu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora.

§1


Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na stronach portalu pod adresem: http://www.maluchy3miasta.pl –
postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu.

§2

Dostęp do części usług może nie wymagać rejestracji.

§3

Usługi Portalu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Administrator swobodnie może je dodawać bądź usuwać lub też modyfikować , bez
możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Za moment uzyskania przez Klienta prawa dostępu do usługi portalu – aktywacja usługi – uznaje się datę
wysłania przez Dostawcę informacji zawierającej dane do logowania drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail.

§4

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

§5

Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.


III. Zasady świadczenia usługi Katalog Firm

§1

Katalog Firm w Portalu jest internetową bazą danych w którym prezentowane są firmy, przedstawiciele wolnych zawodów i inne samodzielne podmioty gospodarcze
oraz stowarzyszenia i instytucje usystematyzowane w prosty i logiczny sposób. Katalog z złożenia ma być rzetelnym przewodnikiem po firmach w naszym
regionie. Dlatego też w katalogu nie będą umieszczane:

· wpisy / strony WWW nieukończone i w trakcie budowy,

· wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia / reklamy zawierające treści niezgodne z prawem,

· wpisy / strony WWW / ogłoszenia / reklamy zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia
religijne, naruszające prawa innych osób,

· wpisy / strony WWW / ogłoszenia z ofertami nielegalnych transakcji,

· wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,

·
wpisy / strony WWW / oferty z elementami zakłócającymi korzystanie z zasobów katalogu innym Użytkownikom.

§2

Każdy wpis, oferta, ogłoszenie umieszczana w katalogu firm przed uaktywnieniem podlega sprawdzeniu. Wpisy, strony WWW, oferty, ogłoszenia i reklamy, które
naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia i bez zwrotu kosztów. Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, strony
WWW, oferty, ogłoszenia lub reklamy z Katalogu Firm. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu nie będziemy dokumentować takich naruszeń. Wpisy
w katalogu będą wyświetlane przez okres 360 dni, po tym okresie będzie możliwość odnowienia wizytówki W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości
prosimy o kontakt na adres: redakcja@maluchy3miasta.pl

IV. Płatności

§1

W ciągu 48 godzin od momentu uznania rachunku bankowego należną i wynikającą z zamówienia kwotą, Dostawca dokona aktywacji zamówionej usługi. Faktura za
aktywację usługi zostanie wystawiony w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na wskazany rachunek Dostawcy.

§2

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, itp.

§3

Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który została wykupiona usługa nie będzie powodować zwrotu
wniesionej opłaty.

§4

Uiszczenie opłaty za usługę uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na
który przez niego została opłacona usługa.

V. Ochrona danych osobowych

§1

Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi w
Portalu. O ile Użytkownik nie zgłosi zastrzeżenia Dostawca ma prawo do opublikowania danych Klienta na liście referencyjnej Dostawcy.

§2

Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach
administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

§3

Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na
otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Dostawcy.

§4

Osoba / podmiot dokonujący rejestracji oświadcza, iż wpis/ strona WWW/ oferta/ ogłoszenie lub reklama nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne
spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Dostawcy.

§5

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, wraz z możliwością ich bieżącej
aktualizacji, zmiany bądź usunięcia.VI. Reklamacje

§1

Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi. W ten sam sposób reklamuje się
usługi świadczone na Serwisie.

§2

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie
prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.

§3

Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Portalu będą przekazywane przez
Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§4

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną wpisu Klienta w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a
także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania
samego wpisu lub Portalu.

VII. Inne postanowienia organizacyjne

§1

Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, zmiany, wstrzymania publikacji bądź usunięcia wszelkich treści wprowadzonych do Katalogu bez podania
przyczyny.

§2

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.

§3

Administrator jako zarządca Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły
bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją
Użytkowników lub osób trzecich.

§4

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§5

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci
Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

VIII. Informacje prawne

§1

Administrator jest dostawcą usług internetowych, umożliwiających dostęp do informacji podanych przez osoby trzecie i w związku z tym nie ponosi
odpowiedzialności za te informacje.

§2

Wykonanie oraz konfiguracja wszystkich wpisów w Katalogu Wizytówki Firm następuje według wskazań Klienta i na podstawie udostępnionych przez niego
informacji oraz materiałów.

§3

Za prawdziwość i zgodność z prawem informacji zamieszczanych we wpisach, włącznie z informacjami za pośrednictwem łącza ( linku ), odpowiedzialność ponoszą
wyłącznie Klienci.

§4

Administrator nie posiada wiedzy ani na temat niezgodnych z prawem działań Klientów ani też na temat naruszenia przez Klientów prawdziwości i zgodności z
prawem informacji zamieszczonych we wpisach z informacjami dostępnymi przy pomocy linku.

§5

Przepisy prawa polskiego – art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wyłączają odpowiedzialność za dane przechowywane w zasobach systemu
teleinformatycznego w przypadku, gdy administrator strony nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Jednak gdyby
administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, powinien
niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych albo wykazać gotowość do usunięcia kontrowersyjnych treści.

§6

Na podstawie tej samej regulacji administratorzy serwisów społecznościowych, portali umożliwiających dokonywanie wpisów przez internautów, a nawet prasy
internetowej mogą się zwolnić z odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników Internetu. Dotyczy to sytuacji, w których administrator
udostępnia miejsce na serwerze użytkownikom Internetu, nie ingerując jednocześnie w zamieszczane przez nich treści.

IX. Odpowiedzialność Wydawnictwa-Dostawcy

§1

Wydawnictwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie. Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług
świadczonych odpłatnie zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej Wydawnictwu przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której
odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym
wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.

§2

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za:

· jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,

· sposób w jaki będą wykorzystywane wizytówki elektroniczne (profile użytkowników), ogłoszenia, lub wypowiedzi Użytkowników na forum,

  • skuteczność anonsów zamieszczanych w Portalu,

· zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść
zamieszczoną w Serwisie,

· skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,

·
przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych
takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp., –
wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Wydawnictwa.

§3

Wydawnictwo nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i
na swoją własną odpowiedzialność.

§4

Wydawnictwo nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników Serwisu. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii
pomagających we wzajemnym komunikowaniu się Użytkowników.

§5

Wydawnictwo nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób
korzystających z Serwisu.

§6

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania
jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.

§7

Wydawnictwo nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i
kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy.

§8

Wydawnictwo nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

IX. Postanowienia końcowe

§1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania,
dotyczące działania Portalu, można kierować na adres: redakcja@maluchy3miasta.pl lub też zgłaszać listownie
na adres:

DASKO MEDIA

ul. Achillesa 2/3

80-299 Gdańsk

z dopiskiem Portal www.maluchy3miasta.pl

§2

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania.

© Copyright 2015 by maluchy3miasta. All Rights Reserved.