Becikowe, czyli zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Do niedawna słynne „becikowe” wypłacane było bez względu na kryterium dochodowe, czy jakiekolwiek inne warunki, poza urodzeniem dziecka. Wystarczył akt urodzenia malucha i na konto rodzica lub opiekuna spływało 1000 zł.
1 stycznia 2013 roku sytuacja uległa jednak zmianie. Dziś o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, może ubiegać się rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, tylko wówczas gdy rodzina spełnia kryterium dochodowe, które na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 1922 zł netto. Wysokość wypłaty pozostała taka sama.
Na złożenie wniosku mamy 12 miesięcy od dnia narodzin malucha. W przypadku dziecka objętego opieką prawną lub faktyczną bądź przysposobienia dziecka, wniosek należy złożyć w ciągu roku od dnia objęcia dziecka opieką.

O ile w 2012 roku cała procedura była bardzo prosta, konieczność spełnienia kryterium dochodowego oraz wprowadzony już wcześniej obowiązek udokumentowania, że matka pozostawała pod opieką lekarską najpóźniej od 10.tygodnia ciąży, bardzo ją skomplikowały.

Najlepiej obrazuje to lista wymaganych dokumentów:
1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę,
3. kopia dokumentu tożsamości drugiego z rodziców dziecka lub oświadczenie o miejscu zameldowania, zamieszkania i pobytu drugiego z rodziców,
4. odpis aktu urodzenia dziecka, w tym numer PESEL dziecka (jeżeli został już nadany),
5. zaświadczenie o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie musi potwierdzić fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa – po jednej w każdym trymestrze ciąży) wystawione przez lekarza lub położną,
6. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – każdego pełnoletniego członka rodziny,
b) oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – każdego pełnoletniego członka rodziny,
d) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – każdego pełnoletniego członka rodziny,
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
f) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
8. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
9. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
10. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(lista ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku)

Wniosek o przyznanie becikowego najlepiej jest złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie. Można też skorzystać z poczty.

Gdańsk:
Miejsce złożenia wniosku:
1. osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR
2. za pośrednictwem poczty:
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Gdynia:
Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 – 15:30
Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Sopot:
Mieszkańcy Sopotu wniosek o przyznanie „becikowego” mogą składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy Al. Niepodległości 876, w godzinach przyjęć interesantów: poniedziałek 12.00-17.00, wtorek – piątek: 10.00-14.00, tel. 58 551-61-63.

Na rozpatrzenie wniosku urzędnicy mają 30 dni. W przypadkach szczególnie skomplikowanych okres ten jest wydłużany do dwóch miesięcy.

Więcej informacji znajdziemy na stronach:

Gdańsk:

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=124&x=25&y=3

Gdynia:
http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/info/4050_38935.html?wydz=4048&ref=

Sopot:http://www.mopssopot.pl/wiecej.php?id=248